menu

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Tổng hợp khối lượng đào rãnh đến ngày 31/10/2013 của Công ty 238 trên tuyến QL 3

Công ty 238 quản lý tuyến QL3 từ Km 33+300-:-Km 113+816 đã tiến hành triển khai đào từ ngày 23/10/2013 đến ngày 31/10/2013 trên tuyến QL3 với khối lượng như sau:
- Ngày 23/10/2013: Tổng khối lượng đào được = 140 md
- Ngày 24/10/213: Tổng khối lượng đào được = 320 md
- Ngày 25/10/2013: Tổng khối lương đào rãnh được = 570 md
- Ngày 26/10/2013: Tổng khối lượng đào rãnh được = 680 md
- Ngày 27/10/2013: Tổng khối lượng đào rãnh được = 475 md
- Ngày 28/10/2013: Tổng khối lượng đào rãnh được = 460 md
- Ngày 29/10/2013: Tổng khối lượng đào rãnh được = 920 md
- Ngày 30/10/2013: Tổng khối lượng đào rãnh được = 910 md
- Ngày 31/10/2013: Tổng khối lượng đào rãnh được = 1190 md
Tổng khối lượng rãnh đã đào được trên QL3 đến ngày 31/10/2013 là: 5665 md

Một số hình ảnh đào rãnh trên QL3 trong ngày 30/10/2013 và 31/10/2013
Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Tổng hợp khối lượng đào rãnh đến ngày 29/10/2013 của Công ty 238 trên tuyến QL 3

Công ty 238 quản lý tuyến QL3 từ Km 33+300-:-Km 113+816 đã tiến hành triển khai đào từ ngày 23/10/2013 đến ngày 29/10/2013 trên tuyến QL3 với khối lượng như sau:
- Ngày 23/10/2013: Tổng khối lượng đào được = 140 md
- Ngày 24/10/213: Tổng khối lượng đào được = 320 md
- Ngày 25/10/2013: Tổng khối lương đào rãnh được = 570 md
- Ngày 26/10/2013: Tổng khối lượng đào rãnh được = 680 md
- Ngày 27/10/2013: Tổng khối lượng đào rãnh được = 475 md
- Ngày 28/10/2013: Tổng khối lượng đào rãnh được = 460 md
- Ngày 29/10/2013: Tổng khối lượng đào rãnh được = 920 md
Một số hình ảnh đào rãnh trên QL3 trong ngày 29/10/2013Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Công tác đào rãnh đoạn Km33 đến Km44 QL3 huyện Phổ Yên  
Ngày 29/10 hạt 2QL3 đào được 70m rãnh dài cả 2 bên từ km 35+650 đến km 35+750.Trong quá trình đào rãnh đã bị dân ngăn cẳn,mặc dù chính quyền địa phương có thuyết phục nhưng gần như dân không đồng ý mà còn căng thẳng hơn và họ đã không cho đào.Đơn vị đã lập biên bản đầy đủ và đã ra làm vị trí khác nhưng cũng gần như chỉ được đoạn 1 rồi lại phải tạm dừng do dân họ kiên quyết phản đối.Đây là vị trí rất phức tạp vì các đoạn cần đào rãnh qua khu dân cư, ngoài ra bên cạnh những vị trí này Bộ Giao thông vận tải cho cải tạo điểm đen có đầy đủ mặt đường và rãnh chịu lực do vậy người dân so sánh chỗ làm chỗ không làm. Việc đó rất khó cho công tác đào rãnh.
Hình ảnh ở mail sau
Công tác đào rãnh ngày 29 tháng 10 năm 2013 Trên toàn bộ QL2
Đoạn Km 40 - Km 109 QL2
Ngày 28/10/2013:

+ Khối lượng đào rãnh:

.Sáng: Km40 + 585 – 610 = 25md(T)

 Km42 + 195 – 295 = 100 md (T)

 Km44 + 240 – 260 = 20 md (T)

 Km44 + 300 – 315 = 15 md (T)

.Chiều : Km44 +200 – 240 = 40 md (T)

 Km42 + 180 – 260 = 80 md (T)

 Km44 + 590 – 610 = 20 md (T)

Tổng khối lượng đào rãnh ngày 28/10/2013 là 300 md

ð Tổng khối lượng đào rãnh từ ngày 21/10/2013 đến 28/10/2013 là : 2341 md
Đoạn 70 - Km 71 là  720mdĐoạn KM 109-KM312 thuộc địa phận công ty 232
Tổng số rãnh cần phải đào là 38130md đến ngày 28 tháng 10 năm 2013 đã đào 12000md. ngày 29 tháng 10 năm 2013 Văn phòng II.08 và Công ty 232 đã thống nhất đến 15 tháng 11 năm 2013 cơ bản phải xong


Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Tổng hợp khối lượng đào rãnh đến ngày 27/10/2013 của Công ty 238 trên tuyến QL2

Tổng khối lượng đào rãnh từ ngày 21/10/2013 đến 26/10/2013 là: 1806 md

- Ngày 27/10/2013:

+ Khối lượng đào rãnh:

.Sáng: Km40 + 060 – 090 = 30 md (T)

 Km44 + 200 – 210 = 10 md (T)

 Km44 + 225 – 260 = 35 md (T)

.Chiều: Km40 + 100 – 135 = 35 md (T)

 Km44 + 260 – 300 = 40 md (T)

 Km44 + 315 – 400 = 85 md (T)

Tổng khối lượng đào rãnh ngày 27/10/2013 là 235 md

ð Tổng khối lượng đào rãnh từ ngày 21/10/2013 đến 27/10/2013 là : 2041 md

Một số hình ảnh dào rãnh ngày 27/10/2013
Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Tổng hợp khối lượng đào rãnh đến ngày 27/10/2013 của Công ty 238 trên tuyến QL 3

Công ty 238 quản lý tuyến QL2 từ Km 33+300-:-Km 113+816 đã tiến hành triển khai đào từ ngày 23/10/2013 đến ngày 27/10/2013 trên tuyến QL2 với khối lượng như sau:
- Ngày 23/10/2013: Tổng khối lượng đào được = 140 md
- Ngày 24/10/213: Tổng khối lượng đào được = 320 md
- Ngày 25/10/2013: Tổng khối lương đào rãnh được = 570 md
- Ngày 26/10/2013: Tổng khối lượng đào rãnh được = 680 md
- Ngày 27/10/2013: Tổng khối lượng đào rãnh được = 475 md

Một số hình ảnh đào rãnh trên QL3 trong ngày 27/10/2013
Tổng hợp khối lượng đào rãnh đến ngày 27/10/2013 của Công ty 238 trên tuyến QL 2

Công ty 238 quản lý tuyến QL2 từ Km 30+600-:-Km 109+000 đã tiến hành triển khai đào từ ngày 21/10/2013 đến ngày 27/10/2013 trên tuyến QL2 với khối lượng như sau:
- Ngày 21 /10/2013: Tổng khối lượng đào được = 265md
- Ngày 22/10/2013: Tổng khối lượng đào được = 650 md
- Ngày 23/10/213: Tổng khối lượng đào được = 280 md
- Ngày 24/10/2013: Tổng khối lượng đào được = 310 md
- Ngày 25/10/2013: Tổng khối lương đào rãnh được = 351 md
- Ngày 26/10/2013: Tổng khối lượng đào rãnh được = 215 md
- Ngày 27/10/2013: Tổng khối lượng đào rãnh được = 235 md

Một số hình ảnh đào rãnh trên QL2 trong ngày 27/10/2013


Tổng khối lượng đào rãnh từ ngày 21/10/2013 đến 25/10/2013 là:1591 md

- Ngày 26/10/2013:

+ Khối lượng đào rãnh:

.Sáng: Km39 + 745 – 755 =10md (T)

 Km39 + 885 – 890 = 5 md (T)

 Km39 + 975 – 995 = 20 md (T)

 Km44 + 320 – 400 = 80 md (T)

.Chiều: Km40 + 010 – 020 = 10md (T)

 Km40 + 045 – 060 =15md (T)

 Km44 + 260 – 320 = 60 md (T)

 Km44 + 210 – 225 = 15 md (T)

Tổng khối lượng đào rãnh ngày 26/10/2013 là 215 md

ð Tổng khối lượng đào rãnh từ ngày 21/10/2013 đến 26/10/2013 là: 1806 md
Hiện nay khi đào rãnh xong các hộ dân đã cho ống cống xuống để đi vào nhà do vậy Công ty và văn phòng cần nhắc nhở người dân không đặt hết chiều dài phần đất trước nhà. Chiều dài cần đặt là ( Khoảng 4-5m) vì nếu đặt dài rất khó cho công tác duy tu , thông vét cống.


Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Ngày 25/10/2013 hạt 2QL3 tiếp tục


đào rãnh được 400m rãnh cả 2 bên từ km 34+700 đến km 35.Trong quá trình đào dân cư tiếp tục cản trở làm chậm tiến độ đôi chút nhưng các lực lượng thanh tra,chính quyền địa phương giải thích và thuyết phục nên họ đã đồng ý để cho làm.
Ngày 25/10/2013 Văn phòng cùng với công ty 238  tiếp tục đào rãnh đoạn Km 40-50 Quốc lộ 2 với khối lượng như sau
Tổng khối lượng đào được ngày 24/10/2013 là: 310 md

ð Tổng khối lượng đào rãnh từ ngày 21/10/2013 đến 24/10/2013 là: 1240 md

- Ngày 25/10/2013:

+ Khối lượng đào rãnh:

.Sáng: Km39 + 805 – 871(P) = 66 md

 Km44 + 535 – 560 (T) = 25 md

 Km 44 + 610 – 695 (T) = 85 md

.Chiều: Km 39 + 755 – 810 (T) = 55 md

 Km44 + 400 – 460 (T) 60 md

 Km44 + 465 – 470 (T) = 5 md

 Km44 + 480 – 535 (T) = 55 md

Tổng khối lương đào rãnh ngày 25/10/2013 là 351 md

ð Tổng khối lượng đào rãnh từ ngày 21/10/2013 đến 25/10/2013 là:1591 md