menu

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

PHIẾU YÊU CẦU
                                     Kính gửi:
                                                - Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 238;
                                                - Công ty TNHH một thành viên đường bộ 232.
          Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 12 năm 2013 Văn phòng hiện trường, Khu Quản lý đường bộ II đã tổ chức nghiệm thu Quí IV/2013 cho 2 Công ty. Nhìn chung các Công ty đã làm tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ Quí IV/2013.  Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần phải khắc phục:
1. Công tác quản lý
- Sổ tuần đường của một số Hạt ghi còn sơ sài, chưa ghi đúng nội dung của Thông tư 47 qui định;
- Phiếu kiểm tra cầu không vẽ sơ họa các vị trí hư hỏng;
- Chưa thực hiện công tác kiểm đếm lại cột MLG,GPMB,GTHL theo yêu cầu.
2. Công tác mặt đường
- Các vị trí sình lún cao su, phát sinh ổ gà chưa được  sửa chữa kịp thời ;
- Lề đường chưa được chú ý đắp, san gạt đảm bảo độ dốc thoát nước;
- Vệ sinh mặt đường còn kém nhiều vị trí bị lấp vạch sơn (lưng đường cong).
3. Công tác an toàn giao thông
- Một số cột biển báo còn bị nghiêng lệch, biểu tượng bị mờ;
- Cọc tiêu nghiêng ngả mất mỹ quan;
- Cột H mất nhiều, chưa được bổ xung.
4. Công tác nền và thoát nước
- Công tác vét rãnh còn sơ sài, chưa bấm đáy rãnh, làn mất kích thước lòng rãnh;
- Thượng, hạ lưu, lòng cống còn nhiều đất cát, rác thải làm ảnh hưởng dòng chảy;
- Trong các Thị trấn,  thị xã, thành phố rãnh tam giác còn có đất, rác;
- Rãnh xây kín nạo vét chưa hết.
5. Công tác Bảo dưỡng thường xuyên cầu
- Một số cầu đất cát còn trong khe co giãn;
- lan can cầu bị gỉ sét chưa sơn lại..
Trên đây là một số tồn tại trong công tác BDTX của 2 Công ty. Văn phòng hiện trường II.8 yêu cầu:
Các Công ty chỉ đạo các Hạt quản lý đường bộ khắc phục ngay những tồn tại trên trong tháng 1 năm 2014. 

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Phiếu Yêu Cầu đảm bảo giao thông đường sắt cắt ngang đường bộ QL2

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II
VĂN PHÒNG HIỆN TRƯỜNG II.8
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU YÊU CẦU
( ngày yêu cầu:16/12/2013)

Kính gửi: Công ty CP QL&ĐTXD Công trình giao thông 238.

 -    Hiện nay tại 2 điểm đường sắt giao cắt đường bộ: Km63 + 200 và Km 76 + 260 mặt đường đã bị hư hỏng nặng. Đề nghị công ty CP&ĐTXD Công trình giao thông 238 chỉ đạo  Hạt 2 , Hạt 3 Quốc lộ 2 đảm bảo giao thông và tiếp tục yêu cầu Công ty quản lý đường sắt Vĩnh Phú phải đảm bảo giao thông trong phạm vi quản lý.
 -   Yêu cầu Công ty CP&ĐTXD Công trình giao thông 238 có văn bản báo cáo  công tác đảm bảo giao thông  tại 2 vị trí trên trước ngày 20/12/2013 về Văn Phòng Hiện Trường II.8 và Khu Quản Lý Đường Bộ II .


                                                          VĂN PHÒNG HIỆN TRƯỜNG II.8

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II
VĂN PHÒNG HIỆN TRƯỜNG II.8
Số 12 /BC-VPHTII.8
V/v báo cáo  hư hỏng cầu Kỳ Lãm
 Km123+187 QL2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2013
Kính gửi: Khu Quản lý đường bộ II.
Văn phòng hiện trường II.8 được giao quản lý từ Km109 - Km312+500 QL2 Qua tuần tra, kiểm tra văn phòng phát hiện tại cầu Kỳ lãm (Km123+187 QL2) hiện nay đã bị hư hỏng cục bộ. Cụ thể như sau:
- Phần mặt cầu trái tuyến bị lún lõm sâu 5-6 cm đường kính 1,2m;
- Vỡ, lún 2 tấm bản mặt cầu trái tuyến ( Kích thước tấm bản 1x2m).cách đầu dầm 9m.
Sau khi phát hiện hư hỏng văn phòng đã yêu cầu Công ty TNHH một thành viên đường bộ 232 khẩn trương  phân luồng tại chỗ đảm bảo giao thông.
Văn phòng hiện trường II.8 báo cáo khu Quản lý đường bộ II biết và xin ý kiến chỉ đạo.
Nơi nhận:                                                      VĂN PHÒNG HIỆN TRƯỜNG II.8
- Như trên;                                                                                       
- Lưu VP.

Ngay sau khi cầu bị lún văn phòng hiện trường cùng công ty 232 đã tiến hành rào 1/2 cầu phần bị hư hỏng phân luồng đảm bảo giao thông trong khi chờ phương án sửa chữa .

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG TY TNHH MTV ĐƯỜNG BỘ 232
Hiện nay cầu Kỳ Lãm đã bị hư hỏng cục bộ. cụ thể:
- Mặt cầu bị lún cục bộ có D=1,2m bên trái cầu
- Tấm bản mặt cầu bị vỡ gây lún mặt cầu: 2 tấm (KT  tấm bản 1x1,2m)
Yêu cầu Công ty TNHH một thành viên đường bộ 232 chỉ đạo H 4  thực hiện công tác đảm bảo an toàn  giao thông.