menu

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Thịnh 
Kết quả kiểm tra hiện trường ngày 14/10/2016 phục vụ nghiệm thu hết bảo hành

Một số tồn tại cần phải được khắc phục trước khi hết bảo hành.
1. Lún vệt bánh xe Km 46+180 QL.32 trái (đo bằng thước dài 1,2m)

2. Lún vệt bánh xe Km4+650 QL.2C _ vòng xuyến (đo bằng thước dài 1,2m)


3. Lún vệt bánh xe Km4+720 QL.2C _ phải (đo bằng thước dài 1,2m)

4. Lún vệt bánh xe Km5+00 QL.2C _ trái (đo bằng thước dài 1,2m)

5. Lún vệt bánh xe Km5+050 QL.2C _ phải (đo bằng thước dài 1,2m)

6. Rạn nứt, trượt BTN Km5+424 QL.2C _ trái (trên mặt cầu)

7. Lún vệt bánh xe Km6+184 QL.2C _ phải (đo bằng thước dài 1,2m)

8. Lún vệt bánh xe Km6+204 QL.2C _ phải (đo bằng thước dài 1,2m)

9. Lún vệt bánh xe Km6+220 QL.2C _ phải (đo bằng thước dài 1,2m)

10. Lún vệt bánh xe Km6+230 QL.2C _ phải (đo bằng thước dài 1,2m)

11. Rạn nứt, xô trượt BTN Km6+372 QL.2C _ phải  (trên mặt cầu)

12. Rạn nứt BTN Km6+424 QL.2C _ trái  (trên mặt cầu)

13. Rạn nứt, xô trượt BTN Km7+198 QL.2C _ phải (trên mặt cầu)

14. Rạn nứt, xô trượt BTN Km7+305 QL.2C _ phải (trên mặt cầu) 

15. Rạn nứt, xô trượt BTN Km7+307 QL.2C _ phải (trên mặt cầu)

Tổng thể rạn nứt, xô trượt BTN Km7+305-Km7+307 QL.2C _ phải (trên mặt cầu)

16. Lún lõm BTN Km7+328 QL.2C _ phải (trên mặt cầu)

17. Rạn nứt, xô trượt BTN Km7+307 QL.2C _ phải (trên mặt cầu)
 

18. Lún vệt bánh xe Km9+600 QL.2C _ phải (đo bằng thước dài 1,2m)

19. Lún vệt bánh xe Km9+600 QL.2C _ trái (đo bằng thước dài 1,2m)